Правила за участие във фейсбук игри

СЪБИТИЕ - 04.03.22 - 08.03.2022
 
Спечели една от трите хавлиена кърпа!
 
Във фейсбук страница на Контракт ЕООД.
 
Kaк да участвате?
 Напишете  в КОМЕНТАР думата Играя!
Период на играта: 04.03.22- 08.03.22 
Победителят ще бъде обявен на 08.03.22 след 15.00 часа
 
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА за провеждане на Фейсбук игра:
"Спечели хавлиена кърпа в любимият си цвят"
1. Организатор на кампанията 
1.1. Кампанията на Контракт ЕООД (наричана по-долу „Кампанията“) се организира от Контракт ЕООД гр.Варна(„Организатор“).
1.2. Официалните правила на Кампанията се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Кампанията на официалната уебстраница на www.mekstil.com както и на Facebook страницата https://www.facebook.com/халати-хавлиени кърпи
1.3. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на уебстраницата http://mekstil.com и Facebook страницата https://www.facebook.com/ халати-хавлиени кърпи
 
2. Територия и период на провеждане на Кампанията
2.1. Кампанията се организира и провежда на територията на Република България.
2.2. Кампанията стартира на 04.03.22. и продължава до 08.03.22
Победителят ще бъде обявен на 08.03.22 година след 15.00ч.
 
 3.Право на участие
3.1 Право на участие в играта имат всички физически лица.
3.2. Всички лица, под 18 г, следва да получат разрешение от родител или друг законен представител във връзка с участието си в Играта и с предоставянето на свои лични данни.
3.3. В Играта нямат право да участват служителите на " Контракт ЕООД, както и членове на техните семейства.
 
4. Механизъм на играта:
4.1. Томболата се организира и провежда на територията на Република България, през страницата на Контракт ЕООД 
4.2. Играта е достъпна за участие на всяко физическо лице над 18 години,  което има лична регистрация във Facebook.
4.3. Един участник има право да участва многократно в играта като  постави коментар.
4.4 Участието в Играта не е обвързано със закупуването на продукт или услуга от Контракт ЕООД 
4.5 За да се включи в играта, участникът трябва да изпълни условията, зададени в специален пост на Facebook страницата на Халати-хавлиени кърпи , отнасящ се за Играта, като хареса публикацията, публикува под нея коментар, отговарящ на посочените в поста условия и сподели публикацията.
 
5. Награди. 
5.1. Ще бъде изтеглен един победител който е публикувал коментар в играта по обявените правила.
5.2. Тегленето на печелившите ще се извърши на 08.03.22След 15.00 часа чрез приложение за теглене на награди на случаен принцип, а победителя ще бъде обявен на същата дата след 15ч.
5.3. Имената на победителят ще бъдат публикувани на Facebook страницата https://www.facebook.com/халати-хавлиени кърпи или официалния уебсайт на Контракт ЕООД http://mekstil.com 
5.5. Победителят от Играта има право да получи наградата си до 10 дни след обявяването на имената му. Обявеният печеливш участник трябва да се свърже с Контракт ЕООД чрез лично съобщение, изпратено от личния му профил във Фейсбук, през който е участвал в играта. 
Съобщението трябва да включва адрес и телефон за получаване на наградата. Личното съобщение трябва да бъде изпратено на Фейсбук страницата ни.
5.6. В случай, че спечелилият участник е лице под 18 год. възраст, наградата се връчва на законният му представител.
5.7. Наградата не може да бъде преотстъпвана или заменяна и няма паричен еквивалент.
 
6.Включвайки се в играта участникът се съгласява доброволно да предостави на Контракт ЕООД свои лични данни, ако спечели Награда.
6.2. Организаторът полага дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на участниците, да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
6.3. Участниците в Кампанията се съгласяват, че Организаторът може да обработва предоставените, във връзка с участието в Кампанията лични данни, с цел обявяване на спечелилия участник в Кампанията, както и доставянето на Наградата.
6.4. Участниците могат по всяко време да оттеглят своето съгласие за обработване на личните им данни с писмено заявление, адресирано до Организатора. Подобно оттегляне ще направи недопустимо последващо обработване на личните данни на участника.
7. Изменение и допълнение на Официалните правила на Кампанията Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите Официални правила в хода на Кампанията. Евентуалните изменения и допълнения ще се извършват единствено в писмена форма и ще влизат в сила от датата, посочена в тях, но не по-рано от публикуването им на официалната уеб страница http://mekstil.com 
8. Предсрочно прекратяване на Кампанията Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време, като обяви това на официалната уеб страница www.mekstil.com и на фейсбук страницата Халати-хавлиени кърпи
9. Съдебни спорове Всеки потенциален спор между Организатора на събитието и участници в същото се решава по взаимна договорка.
При невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.
10. Публичност
10.1. Организаторът си запазва правото да публикува снимки или материали, предоставени от печелившите участници, изцяло или отчасти по начин, който счита за подходящ, без да е необходимо допълнително съгласие от страна на печелившите участници и без да се дължи възнаграждение, при съответно спазване на законодателството за защита на личните данни.
10.2. Участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори.
10.3. Участниците в Кампанията нямат право да участват в мероприятия и да дават интервюта по въпроси, свързани с Кампанията, без предварителното писмено съгласие на Организаторите.
11. Други
11.1. С включването си в Кампанията всеки участник в Кампанията се счита за уведомен и запознат с настоящите Официални правила и съгласен с условията й.
11.2. С включването си в Кампанията всеки участник приема личните му данни, както и изпратеното от него писмо да бъдат публикувани на официалната уеб страница http://mekstil.com и на Facebook страницата https://www.facebook.com/халати-хавлиени кърпи.
12.Фейсбук не e спонсор, организатор, администратор, поръчител или сътрудник под никаква форма на тази Игра. Организаторите не носят отговорност за действия/бездействия на участниците, които нарушават правилата на правилника, условията за ползване и други изисквания на сайта www.facebook.com